Pares maristes

COL·LEGI SANT PERE CHANEL

PARES MARISTES

MALGRAT DE MAR

EDUCACIÓ INFANTIL
A educació infantil acompanyem els infants en el procés de creixement, treballant per una banda l’adquisició d’hàbits i autonomia personal, i per l’altra anem ampliant els seus coneixements intentant que el nen sigui protagonista dels seus aprenentatges.

El nostre objectiu principal és formar persones. Nens que se sentin segurs i capaços de fer coses per si mateixos. Que tinguin autoestima i que no tinguin por d’equivocar-se i d’aprendre d’allò que encara no saben fer però que en sabran.

Treballem amb el mètode constructivista, és a dir, avancem coneixements sempre fonamentats sobre els coneixements que el nen ja té. També donem espai a la creativitat dels infants a través de la plàstica, la música i la psicomotricitat.

Durant tot el cicle, donem molta importància al treball de la llengua escrita i oral, ja que el llenguatge és molt important en el desenvolupament de l’infant. Els nens/es troben el gust en el fet d’anar descobrint lletres, paraules,... i adonar-se que tot allò que veuen escrit comença a tenir significat. Comencem, també, a introduir l’anglès des de P3 amb immersió total de la llengua a través de jocs, cançons i d’altres activitats.

Per tal d’atendre millor la diversitat dels infants, també treballem amb grups flexibles, racons i petits grups a l’aula.

OBJECTIUS GENERALS D’EDUCACIÓ INFANTIL

 • Adquirir autonomia per desenvolupar les activitats quotidianes de l’aula.

 • Tenir cura de mantenir uns hàbits d’higiene a nivell personal i d’aula.

 • Mantenir una actitud responsable i d’esforç davant de la feina.

 • Mostrar respecte i tolerància davant les situacions de convivència que es donen dins de l’aula, i valorar les diferències entre ells.

 • Ser capaç d’expressar les seves emocions i pensaments a partir del llenguatge corporal i verbal.

 • Manifestar interès per descobrir el seu entorn natural, social i cultural (festes i tradicions).

 • Ser capaç d’estructurar un discurs de manera organitzada i entenedora.

 • Desenvolupar el gust per la lectura.

 • Ser capaç de llegir i comprendre paraules.

 • Ser capaç d’escriure paraules i/o frases senzilles amb ortografia natural.

 • Entendre i fer servir correctament els conceptes i nocions matemàtiques treballades de lògica, mesura, aritmètica, geometria i càlcul.

CICLE INICIAL D'EDUCACIÓ PRIMARIA

Què prioritzem?

 • Parlar amb correcció fonètica i coherència.

 • Comprendre explicacions, argumentacions i relats orals.

 • LLegir comprensivamente, amb fluidesa i entonació textos breus.

 • Dominar el traç de les lletres i escriure senzills textos diversos, aplicant normes ortogràfiques bàsiques.

 • Identificar i escriure els nombres del 0 al 999.

 • Dominar la suma i la resta, sense portar-ne i portant-ne, i la multiplicació per una xifra.

 • Resoldre problemes amb les operacions anteriors.

 • Treballar valorant l’esforç i el respecte.

Com treballem?

 • Atenció a la diversitat: grups flexibles, grups de reforç, aula d’ educació especial, …

 • Projecte interdisciplinar d’escola.

 • Racons a l’aula.

Com avaluem?

 • Fem una avaluació contínua de l’alumnat, tenint en compte els continguts assolits, els procediments per arribar-hi i la seva actitud .

Complementàries:

 • Educació en valors: Programa “Decideix”

 • Informàtica.

 • Càlcul mental (Quinzet, entre altres activitats)

 • Bibliioteca.

 • Lectura amb el padrí ( lectura d’un nen del cicle amb un nen del cicle superior)

CICLE MITJÀ D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUÈ PRIORITZEM?

Principalment, tenim en compte la gran varietat d’alumnat que hi ha dins l’aula. Creiem que és molt important l’atenció a la diversitat. En aquest cicle, l’alumnat ha d’adquirir una base de coneixements que els serà fonamental per a l’assoliment de futurs aprenentatges. Per la qual cosa, comencem a introduir diverses tècniques d’estudi que necessitaran en cursos posteriors. Alhora, procurem que tinguin experiències vivencials dels diferents temes tractats a l’aula. Per aquest motiu, fem diverses sortides no només de caràcter lúdic, sinó també per a potenciar l’adquisició de diferents objectius.

COM TREBALLEM?

 • Grups flexibles. Desdoblament de grups (no per nivells) .

 • Reforços.

 • Tècniques d’estudi.

 • PAT (Pla d’acció tutorial per a la resolució de conflictes).

 • Projecte interdisciplinari d’escola.

 • Atenció a la diversitat.

 • Educació en valors.

 • Competències bàsiques.

 • Grups reduïts per treballar l’expressió i comprensió oral (anglès, català i castellà).

 • TIC (reforç i ampliació de les diferents àrees mitjançant l’ús de l’ordinador).

 • Treballs individuals i en grup d’exposicions orals.

COM AVALUEM?

Fem una avaluació contínua de l’alumnat. Tenim en compte:

 • L’esforç i l’interès.

 • L’actitud.

 • El procés d’adquisició de coneixements.

 • Controls de continguts.

COMPLEMENTÀRIES.

 • Taller de lectura de català i de castellà.

 • Informàtica.

 • Teatre.

 • Tutoria.

 • Tècniques de dibuix.

CICLE SUPERIOR D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUÈ PRIORITZEM?

Adquisició d’una base sòlida per a posteriors aprenentatges.

En l’àrea de llengües (catalana i castellana) una hora a la setmana la dediquem a fer lectura individual i a iniciar el funcionament de la biblioteca d’aula. Per millorar l’ortografia posem en marxa el treball de “bona ortografia sense esforç amb PNL” de Daniel Gabarró. Ampliem el treball de comprensió lectora amb l’elaboració de l’inici de comentaris de text. Participem en concursos de redaccions d’àmbit municipal. “El poeta del mes”, aproximació als poetes clàssics i moderns. “La pel·lícula del mes”, per reforçar l’expressió i comprensió oral; proposem que els nois escullin una pel·lícula, la comentin i presentin una fitxa resum. “Fes tu la pel·lícula”, a sisè curs, com treball d’expressió de llengua castellana; preparar un guió i fer una pel·lícula sobre Sant Jordi.

En l’àrea de matemàtiques, seguim com els altres cicles el “quinzet”; com a treball de càlcul mental. Participem en els concursos “fem mates”. “El problema del mes”, presentem un problema de raonament o enigma perquè els alumnes en grup puguin resoldre i cercar solucions.

En l’àrea de llengua anglesa,

COM TREBALLEM?

Adquisició d’hàbits d’estudi.

Decidim organitzar les assignatures en unitats didàctiques. Treballar dossiers d’activitats de cadascuna de les matèries que acabaran formant part d’un àlbum que s’emportaran cada trimestre a casa. Ús de l’agenda escolar i el quadre de deures setmanals. Organització i ordre que li permetrà a secundària l’organització de forma autònoma. Dediquem una hora a la setmana a treballar tècniques d’estudi, lectura, comprensió, esquemes, resums... i a reforçar les competències bàsiques.

Realització d’un projecte interdisciplinari al llarg del curs.

Enguany, el tema és “inventors i emprenedors”.

Atenció a la diversitat.

Compartint amb l’hora d’alemany dediquem una hora de reforç de llengües i una hora de matemàtiques als alumnes que no han assolit aquesta assignatura optativa.

Tutoria individualitzada.

La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu. El tutor/a des de la proximitat i la relació quotidiana és d’entre els membres de l’equip, l’encarregat de fer el seguiment, l’animació i la coordinació del grup classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. És també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal. La tutoria té les següents finalitats:

 • Transmissió de valors: L’escola pren el compromís de transmetre els valors del caràcter propi i de l’estil metodològic dels Pares Maristes. Aquesta tasca es fa en la tutoria a través d’una programació de temes a treballar a cada curs i també a través d’eixos transversals (medi ambient, accions solidàries, etc.)

 • Seguiment personalitzat: S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionat amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.

Aquestes finalitats s’aconsegueixen a través de la tutoria individual, tutoria grupal, atenció a pares, eixos transversals i el currículum diversificat.

COM AVALUEM?

Fem una avaluació continua de l’alumnat, tenint en compte:

 • L’esforç i l’interès.

 • L’actitud.

 • El procés d’adquisició de coneixements.

 • Controls de continguts.


  COMPLEMENTÀRIES

 • Taller de tècniques d’estudi i competències bàsiques.

 • Informàtica.

 • Taller de lectura

 • Taller de càlcul

 • Educació en valors: tutoria.E.S.O.
Contenido
EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓ FÍSICA AL CHANEL

Tenim la sort de ser l’única àrea que fa les classes sempre fora de l’aula-classe i la gran sort que pràcticament a tothom li agrada l’Educació Física.

Segons la Viquipèdia l’Educació Física és “és el cultiu metòdic d'exercicis adequats que tenen per objectiu desenvolupar i enfortir el cos humà, fent més àgils i eficaços els seus moviments, millorant la funcionalitat del sistema cardiorespiratori, de l'aparell locomotor, equilibrant el sistema nerviós i proporcionant molts beneficis per a la nostra salut.”

Per a nosaltres és molt més que això... és una oportunitat única per:

 • Educar mitjançant el moviment.

 • Jugar sense parar per aconseguir els objectius plantejats.

 • Millorar les relacions personals entre l’alumnat.

 • Fomentar actituds responsables respecte els altres i un mateix o mateixa.

 • Afavorir l’autoestima.

 • Potenciar l’esperit de sacrifici.

 • Treballar en equip.

 • Millorar els hàbits saludables.

 • Desenvolupar l’Educació Emocional.

Qui som?

Joan Coll. Treballa al col·legi des del curs 2011-2012. S’encarrega de les classes de 1r i 2n de primària. Apassionat pel bàsquet.

Marta Maresma. Porta més de 15 anys al col·legi. Actualment compagina les classes al col·legi amb les seves funcions de Regidora d’Esports de Pineda de mar. Fa classes a infantil i des de 3r fins a 5è d’E.P. Li encanta preparar coreografies i danses.

Àlex Garcia. Fa més de 6 anys que està al col·legi. Fa les classes que van des de 6è de primària fins a 4t d’E.S.O. Li agrada perdre’s corrent per la muntanya.

Què fem?

A Educació infantil treballem l’organització de les habilitats motrius bàsiques, l’esquema corporal, l’espai, les nocions temporals, el joc simbòlic, la imitació i la imaginació.

A Educació primària treballem el cos, les habilitats motrius bàsiques, les qualitats físiques bàsiques, l’expressió corporal i el joc. La introducció dels esports a partir de finals de cicle mig i cicle superior.

A Educació secundària treballem les habilitats motrius específiques, les capacitats condicionals, l’entrenament esportiu, els jocs populars i alguns esports: atletisme, hoquei, rugby, futbol americà, gimnàstica artística, aeròbic, bàsquet, handbol, bàdminton, voleibol, judo, futbol sala, korfbol i esport adaptat.

Com ho fem?

L’eina indispensable són els jocs i formes jugades. Les infinites possibilitats dels jocs ens ajuden a aconseguir els objectius marcats.

També treballem per circuits, estacions, assignació de tasques, descobriment guiat i joc dirigit.

Anirem introduint l’anglès com a llengua vehicular de les classes d’Educació Física.

Classes conjuntes.

Durant el curs es fan una sèrie de classes conjuntes entre l’alumnat més gran i els petits. Fem classes ajuntant 4t d’E.S.O. amb P-5, 1r i 6è de primària.

Activitats especials.

Cada any a Educació Física formem part del Projecte de Curs del Col·legi.

A primària fem tenis i totes les coreografies necessàries segons l’època de l’any: la Castanyada, Nadal i Festival de Fi de Curs.

A secundària fem pàdel, salsa, bachata, Festival de Primavera, preparació de Gimcanes per Sant Pere Chanel, sortim a córrer per Santa Rita, jocs a la platja, etc...

Col·laboració amb els estudis de Ciències de L’Activitat Física i l’Esport de Girona.

Des del curs 2012 col·laborem amb EUSES, Centre Adscrit a la Universitat de Girona, i alumnes del Grau d’Educació Física venen al Chanel a fer les pràctiques d’Educació Física amb l’alumnat de secundària.

EDUCACIÓ MUSICAL

PROJECTE: LA RODA

OBJECTIUS:

. Memoritzar diferents cançons que parlen sobre la roda.

. Entonar correctament les cançons treballades.

. Saber substituir paraules del text de la cançó per onomatopeies i mímica.

. Saber moure’s lliurement per l’espai fent formes de rodes amb diferents materials.

CONTINGUTS:

. Entonació de cançons que parlen sobre la roda.

. Memorització del text de diverses cançons relacionades amb la roda.

. Interpretació de danses que tenen relació amb el tema del projecte.

ACTIVITATS:

. Memorització de diverses cançons que parlen sobre la roda.

. Interpretació de diferents danses que treballen la forma circular.

. Dibuix de les paraules de la cançó que es fan amb mímica o amb onomatopeies.

. Associació de les paraules que es substitueixen amb el seu so o mímica.

. Dibuix de la dansa treballada representat mocadors que volten.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

. Cantar les cançons treballades.

. Saber el text de les cançons proposades.

. Moure’s per l’espai seguint el ritme de la música.

METODOLOGIA:

. Aprendre les cançons comprenent el text.

. Memoritzar les cançons separant-les per frases musicals.

. Ballar diverses danses fent formes que recordin a una roda.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

. Competència artística i cultural.

. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

REFLEXIÓ:

La unitat de programació sobre la roda ha funcionat bé i els alumnes han après i observat que hi ha molts transports que tenen rodes. Amb el projecte, a més, han après forces cançons i danses.

LLENGÜES EXTRANGERES

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS I ALEMANY

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat que camina ràpidament cap al multilingüisme considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de la llengua anglesa en altres àrees. Al centre es comença l’anglès a partir d’educació infantil (P3, P4 i P5) i també es treballa en l’àrea de plàstica. Els infants entren en contacte amb aquesta nova llengua d’una manera lúdica, senzilla i natural a través de contes, cançons, jocs, flashcards, teatre i amb el suport de les noves tecnologies.

Des de l’educació primària es continua amb aquesta dinàmica però es treballen amb més profunditat les quatre capacitats bàsiques “Speaking, Reading, Listening and Writing” (parlar, llegir, escoltar i escriure). Per tal de que l’aprenentatge de la llengua anglesa sigui més efectiu, a nivell oral es treballa amb grups reduïts desdoblant la classe oferint d’aquesta manera una atenció més individualitzada. Al curs de 2n d’ESO es fa un intercanvi amb una escola marista de Dublin durant una setmana.

A més, a partir de 5è de primària i fins a 4t d’ESO oferim la possibilitat de l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, l’alemany, amb un professor nadiu. Es tracta de sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglo-germana i de fer un apropament progressiu a la llengua que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs. En els dos últims cursos d’ESO, a anys alterns, també s’ofereix la possibilitat de fer un intercanvi amb una escola marista a Fürstenzell, Alemanya, per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits.NOVES TECNOLOGIES
Els mitjans de comunicació i l’educació

Un mitjà de comunicació és qualsevol instrument que s’utilitza per transmetre i rebre dades i actualment el terme s’usa per fer arribar a un gran públic la informació, l’entreteniment, la propaganda...

Fa falta educar als infants per a un bon ús d’aquests mitjans, de manera que siguin capaços d’expressar judicis i objectius que després els guiïn en l’elecció i el rebuig dels programes. També cal actuar positivament, tot promovent aquelles iniciatives que millorin la qualitat de tot allò que arribi als nens i nenes.

Abans de que arribessin les noves tecnologies, els mitjans de comunicació no jugaven un paper molt important dins les escoles, ja que únicament s’utilitzaven vídeos i articles com a mitjans de comunicació, però ara amb l’arribada de les noves tecnologies han obert un ampli ventall de possibilitats. Ara per ara, els nens i nenes estan molt a prop de les noves tecnologies, i tenen una gran facilitat en accedir als diferents mitjans de comunicació, de manera que des de l’escola cal ensenyar el bon ús que n’han de fer.

Diàriament els alumnes accedeixen als mitjans de comunicació, de manera que des de l’escola cal educar-los per aquest ús, cal ensenyar com fer-ho de forma segura i productiva. Es pot treure benefici educatiu, en el moment en que s’incorporen els mitjans de comunicació a les aules, ja que veuran la realitat de la nostra societat i estaran en tot moment informats i actualitzats.

Els mitjans de comunicació han de ser un element present dins les aules, les escoles i en general a l’educació i això es que el estem fent a la nostra escola. Es tracta de recursos que incentiven els aprenentatges i que per tant aporten un dinamisme a les diferents sessions. A més, si s’utilitzen com a eina de suport, enriqueixen les metodologies utilitzades alhora que l’alumne aprèn a interpretar i utilitzar els mitjans de comunicació.

A l’ escola fem ús de la tecnologia de la següent manera:

Tots els alumnes de primària realitzen dues sessions setmanals: una amb tot el grup classe i una altre amb la meitat dels alumnes que ens permet treballar les TIC seguint una programació individualitzada.

La mestra d’ informàtica de l’escola en coordinació amb els tutors introdueixen l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a l’aula d’informàtica i a la classe, com a eina d’aprenentatge relacionada amb la resta d’àrees curriculars. Es dóna una especial atenció a l’àrea de llengua, emprant sistemes augmentatius quan és necessari.

Les Competències Bàsiques TIC estan seqüenciades per cicles educatius a partir de les següents dimensions:

Impacte sociocultural:

Comprendre l’impacte ètic i social relacionat amb TIC

Desenvolupar pràctiques responsables en l’ús dels sistemes tecnològics i en el tractament i la difusió de la informació

Alfabetització tecnològica:

Comprendre la naturalesa de les TIC com a objecte i producte tecnològic

Dominar les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC

Dominar les estructures i els conceptes necessaris per utilitzar eficaçment les TIC

Instruments de treball intel·lectual:

Enriquir el procés de treball intel·lectual i la creativitat amb l’ajut de les TIC

Emprar-les per cercar, localitzar, avaluar i recuperar informació a partir d’una àmplia diversitat de fonts

Utilitzar les TIC per dur a terme el tractament de les dades

Presentar els resultats en diferents formats

Aprendre a treballar en equip en entorns de treball de col·laboració

Eina de comunicació:

Emprar els diferents canals i modalitats de comunicació que proporcionen les TIC per transmetre i rebre informació de forma efectiva

Utilitzar les TIC com eina d’interacció i col·laboració amb altres entitats

Valorar les implicacions de les eines de comunicació en l’entorn social i cultura.

A P-3 en petit grup es comença a introduir la pissarra digital a través de diferents jocs.

A P5 s'introdueix una eina més d'aprenentatge, l'ordinador a més d'iniciar-se en el coneixement i funcionament del teclat, del ratolí, s'aprofiten aquests elements per a treballar la lateralització i l'orientació espaial. L'infant pot treballar individualment amb activitats creades i adaptades per l'equip de mestres per tal de fer, per exemple, ampliació o reforç d'aprenentatges més importants de l'últim curs d’ Educació Infantil, com ara l'aprenentatge de la lectura i l'aproximació a conceptes matemàtics.

EDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Hi ha casos en què cal avaluar si és necessària una intervenció a nivell psicopedagògic. L’avaluació psicopedagògica consisteix en un procés que s'inicia a partir de la col·laboració amb els tutors i els altres professors implicats per identificar les barreres que l'alumne troba en els contextos d'aprenentatge i vida del centre educatiu i - sobretot - per identificar els factors en els que cal incidir per potenciar i estimular el seu aprenentatge i desenvolupament personal. A partir d'aquest procés d'anàlisi i recollida d'informació, es plantejaran objectius de millora i es dissenyaran plans de treball possibles que els mestres i professors puguin aplicar a l’aula.

Per dur a terme aquesta tasca és necessària la col·laboració i coordinació amb altres professionals d’altres serveis que també col·laboren en la millora de l’alumnat:

 1. El o la tutor/a i l’equip docent

 2. L’alumne/a

 3. La família

 4. L’orientador/a o psicopedagog/a de l’EAP

 5. Professionals d’altres serveis externs al centre