Pares maristes

COL·LEGI SANT PERE CHANEL

PARES MARISTES

MALGRAT DE MAR

 

EL NOSTRE IDEARI

Sí, col.laborem amb Déu per formar un home. Quan l’infant neix és un esboç d’home. Després arriba el moment de fer-lo un home, de formar la seva voluntat, el seu caràcter, els seus valors.Tot això ho fa l’educació. No hi ha res de més gran.

El nen rep com una segona creació.

(Juan Claudio Colin)

El col·legi Sant Pere Chanel és una escola concertada per la Generalitat i de titularitat religiosa: Pares Maristes . Eduquem amb l’estil de Maria : estima, senzillesa, esperit de família, participació i col·laboració, de servei discret i eficaç.

Volem una escola participativa. La direcció, professors, alumnes, pares i personal de servei, cadascú segons la seva competència, col·laboren units en la tasca educativa.

Basem la nostra educació en una visió cristiana del món, de la vida, de l’home i de la dona. 
La religió catòlica s'oferta amb caràcter general a tots els alumnes.

Oferim una formació integral, arrelada en la cultura del nostre entorn i oberta als altres pobles i cultures. Eduquem en actituds com l’esforç, la voluntat de superació, l’autoestima, l’autodisciplina, el diàleg, la igualtat de drets i deures i la solidaritat.

L’ educació és una obra col.lectiva en la qual han de treballar conjuminats diversos actors: l’escola, les famílies i els alumnes, ja que sense “el seu consentiment i participació activa pocs fruits es poden esperar”. "Tots hem de ser solidaris els uns dels altres en el funcionament de col.legi”.

 (Juan Claudio Colín)

 

NORMES DE FUNCIONAMENT

    1.   El respecte als altres i el bon funcionament  de l’ escola demana a tots arribar a l’ escola amb puntualitat.

2.   La porta del col·legi s’obre 15 minuts abans de començar les classes.

3.   El col·legi obrirà les seves portes 10 minuts abans de l’ hora de sortida perquè els pares/mares pugueu començar a recollir els nens i nenes d’ educació Infantil.

4.   Els pares i mares dels alumnes d’ educació infantil podeu acompanyar els nens i nenes fins a la porta. A la sortida recollireu els nens i nenes a la classe corresponent.

5.   És obligatòria l’ assistència a totes les classes del curs i a qualsevol tipus d’ activitat que s’ hi relacioni i que tenen lloc durant l’ horari escolar (sortides, excursions, celebracions) que han estat aprovades dins el Pla Anual del curs.

6.   En cas que els vostres fill/es per malaltia o altres causes no assisteixin a l’ escola heu de justificar el retard per escrit, encara que s’ hagi fet per telèfon.

7.   Acabat l’ horari escolar només es queden al col·legi els alumnes que fan activitats extraescolars o casal.  A partir de les 17,15 hores el col·legi tanca i només estarà disponible per als alumnes que fan activitats extraescolars i casal.

8.   Tots els alumnes han de portar l’equip de gimnàstica complet per fer la classe d’ educació física.

9.   Els alumnes de P3,P4,P5 i els de 1r i 2n de primària han de portar la bata de l’ escola.

10.   Els dies de pluja els alumnes de primària poden començar a sortir 5 minuts abans de l’ hora. Els alumnes de 3r i 4t d’ ESO podran  sortir pel Camí Nou.

11.    Durant l’ horari escolar no es podrà visitar els alumnes.

12.  Els alumnes i les alumnes han de vestir de manera adequada i respectuosa en tot l’ espai escolar.

NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

La bona convivència i el bon rendiment acadèmic demana que:

1.  Al col·legi no es portin  reproductors de música i video ni altres aparells que no són d´’ ús escolar.

2.  És motiu de retirada per un període de temps  que es consideri oportú trobar mòbils connectats o alarma de rellotges en horari o activitats escolars, pati inclòs.

3.  No és permès menjar ni beure a les classes; no es poden menjar ni xiclets ni altres llaminadures en tot el recinte escolar.

4.   Per sortir del centre en horari escolar cal la corresponent autorització dels pares o tutors i el permís de l’ autoritat del col·legi.

5.   Poden ser motiu de sanció i fins i tot d’ obertura d’ expedient disciplinari :

·   Les faltes de respecte (paraules, gestos, to), l’ agressió física, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa.

·   Els actes que impedeixin greument o de forma reiterada el bon funcionament de la classe.  Tres "partes" de disciplina comporten   l’ expulsió durant dos o tres dies; la reiteració pot suposar l’ expulsió durant cinc dies o l’ aplicació de les sancions previstes en el Decret de Dret i deures dels alumnes i el reglament de règim intern del col·legi.

·   La subtracció d’ objectes, material acadèmic o dels companys, així com la falsificació de documents.

·   El deteriorament intencional de les dependències del centre, dels materials dels altres membres de la comunitat educativa. L’ alumne i els seus pares s’hauran fer càrrec de les despeses ocasionades. La intencionalitat pot ser causa d’ expedient disciplinari.

·   La incitació o realització d’ actes contraris a la salut o a la integritat personal de qualsevol membre de la comunitat educativa.

·   El consum de tabac o substàncies nocives per a la salut, així com ell consum de begudes alcohòliques per part dels alumnes en  l’àmbit  col·legial.

ON SOM?

La nostra escola es troba al poble de Malgrat de Mar, Barcelona.

Adreça: Passatge Alsina 13-15

Tfn. 937610239